Orquestra Jove

Accediran a l’Orquestra Jove:

  • Alumnes que hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument). Però, si el professor ho estima convenient, hi podrà accedir quan curse 1r d’instrument en el moment que ho considere oportú. En aquest cas, ho haurà de comunicar al Director de l’Orquestra Jove i a la Directora de l’escola.
  • Alumnes que NO hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran també quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument). Però, si el professor creu que no té el nivell adequat podrà endarrerir l’entrada fins que ho considere convenient.

Cal dir que el director de l’Orquestra Jove podrà requerir la participació d’alumnes d’instrument de vent i percussió quan el repertori ho demane. En aquest cas tindran prioritat els alumnes que estiguen cursant el Grau Professional en l’Escola de música Miguel Arnau Abad.

Assaig Divendres de 18 a 19:30 hores.

Director Sergi Costes

Col· labora: Fundación Divina Pastora

Comments are closed.